ತಾಣಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲರಿಗು ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು

Due to technical limitation & having exhausted the freely available source I am not able to upload files.

ಹೀಗಿದ್ದರು ಸಹ, ಈಗಾಗಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುವ ಕಡತಗಳನ್ನು ಇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳೊವುದಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆ ಆದಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ತಿಳಿಸಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ.

ಧನ್ಯವಾದ
ಪ್ರಸಾದ್

ಕನ್ನಡ ಬಳಸಿ,
ಕನ್ನಡ ಉಳಿಸಿ,
ಹಿಂದಿ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಅಲ್ಲ. ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಶಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಉತ್ತರಿಸುವೆ

Next Page »Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 31 other followers